Gát- és csatornaőr segéd – Vízügyi fenntartó gépkezelő tanfolyam szakmai és programkövetelménye

1. a) A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MEGNEVEZÉSE
Gát- és csatornaőr segéd
b) SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGNEVEZÉSE
Gát- és csatornaőr segéd
Szakmai programkövetelmény azonosító száma: SzPk-00063-15-14 0 09 2
Szakmai programkövetelmény érvényességének kezdete 2015-04-09
2. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁKKAL
új, önálló tevékenység, munkaterületi feladat végezhető el
3. A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MODULRENDSZERŰ
nem
4. AZ OKJ-BAN SZEREPLŐ AZON SZAKMACSOPORT, AMELYBE A PROGRAMKÖVETELMÉNY BESOROLHATÓ
14 – Környezetvédelem-vízgazdálkodás
5. AZ EKKR-HEZ KAPCSOLÓDÓ MAGYAR KÉPESÍTÉSI KERETRENDSZER SZERINTI SZINTJÉNEK MEGHATÁROZÁSÁRA ÉS BESOROLÁSÁRA VONATKOZÓ MEGJELÖLÉSE:
6. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG JELLEGÉTŐL FÜGGŐEN A KÉPZÉS MEGKEZDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES BEMENETI FELTÉTELEK
Iskolai előképzettség: nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség
Szakmai előképzettség: szakmai előképzettséghez nem kötött
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükséges, éspedig: foglalkozás-egészségügyi alkalmasság a 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet alapján
Előírt gyakorlati idő: nem szükséges
Egyéb feltételek: nem szükséges
7. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL ELLÁTHATÓ LEGJELLEMZŐBB TEVÉKENYSÉG, VAGY MUNKATERÜLET RÖVID LEÍRÁSA
A természetes/mesterséges vizek és az aszály kártételei elleni védekezés terén a gát- és csatornaőr
irányítása mellett végzett vízgazdálkodási feladatok, úgymint: az ár- és belvízmentesítés ill. aszály elleni
védekezés során felmerülő és azokkal összefüggő feladatvégzés.
8. SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL BETÖLTHETŐ MUNKAKÖR MEGNEVEZÉSE ÉS BESOROLÁSA
FEOR főcsoport megnevezése: Szakképzettséget nem igénylő (egyszerű) foglalkozások
FEOR száma: 9231
Foglalkozás megnevezése: Portás, telepőr, egyszerű őr
A szakmai végzettséggel legjellemzőbben ellátható tevékenység, munkaterület: Gátőr (egyszerű őr)
9. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA
A képzés “Egyéni felkészítés” képzési formában megvalósítható: Nem releváns
A képzés “Csoportos felkészítés” képzési formában megvalósítható: Igen
A képzés óraszáma minimum: 140
A képzés óraszáma  maximum: 280
Elméleti képzés idő aránya (%): 43
Gyakorlati képzés idő aránya (%): 57
A képzés “Távoktatás” képzési formában megvalósítható: Nem releváns
10. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK LEÍRÁSA
A legjellemzőbb tevékenység vagy munkaterület ellátásához szükséges szakmai kompetenciákat leíró szakmai ismeretek, készségek és személyes kompetenciák, társas kompetenciák és módszerkompetenciák tanulási eredmények szerinti leírása
Tudás Képesség Attitűd Felelősség, autonómia Ismeri a vízügyi szervezet felépítését és működését. Képes elhelyezni magát és szerepét a vízgazdálkodás rendszerében. Magára nézve kötelezőnek fogadja el a hierarchiában betöltött szerepét. Felelősséggel végzi munkáját, tudva hány felettesének döntése függ tőle. Rendelkezik a vízgazdálkodás alapvető történelmi ismereteivel. Képes bekapcsolódni a napi munkavégzésbe alkotó módon. Nyitott az új megoldásokra az elődök próbálkozásainak, műszaki megoldásainak ismeretében Alkotó módon dolgoz ki új megoldásokat a régiek fejlődéstörténetének ismeretében. Meteorológiai és hidrológiai alapismeretekkel rendelkezik. Meteorológiai és hidrológiai alapismeretei birtokában alapvető hidrológiai méréseket végez Törekszik minél pontosabban elvégezni a méréseket. Önállóan végzi a hidrológiai méréseket. Rendelkezik tudással az alapvető árvízi jelenségek bevédésének módjairól, az ahhoz használt eszközökről, anyagokról Gyakorlatban alkalmazza az alapvető árvízi jelenségek bevédésének módjait az ahhoz használt eszközökkel, anyagokkal az ármentesítésről szerzett ismeretei alapján Empatikus módon védekezik árvíz ellen. Útmutatás alapján védekezik árvíz ellen. Rendelkezik tudással az alapvető bevízmentesítési módokról az ahhoz használt eszközökről, anyagokról a síkvidéki vízrendezés keretein belül Gyakorlatban alkalmazza az alapvető bevízmentesítési módokat az ahhoz használt eszközökkel, anyagokkal a síkvidéki vízrendezésről szerzett ismertei alapján Empatikus módon védekezik belvíz ellen. Útmutatás alapján védekezik belvíz ellen.
Rendelkezik ismeretekkel az aszály elleni, a mezőgazdasági vízhasznosítás köréből Védekezik az aszály ellen a mezőgazdasági vízhasznosítás köréből szerzett alapismeretei birtokában Kompromisszumra törekszik és együttműködésre az aszállyal sújtott területek képviselőivel. Útmutatás alapján védekezik aszály ellen.Rendelkezik ismeretekkel a vízkárelhárítási létesítmények üzemelése és fenntartása köréből Részt vesz vízkárelhárítási létesítmények körüli karbantartási munkákban. Igyekszik pontosan követni az útmutatásokat. Útmutatás alapján végzi vízkárelhárítási létesítmények karbantartását. Rendelkezik ismeretekkel az ármentesítés, a belvízmentesítés és az aszály elleni védekezés során alkalmazott munkavédelmi és tűzvédelmi szabályozás köréből Az ármentesítés, a belvízmentesítés és az aszály elleni védekezés során alkalmazza a munkavédelmi és
tűzvédelmi ismereteit Körültekintően végzi munkáját. Felelősséget vállal saját munkájáért. Rendelkezik ismeretekkel a munkavállaló alapvető munkavédelmi jogai és kötelezettségei témakörben Betartja a munkavállalókra vonatkozó kötelezettségeket és jogait érvényesíti Érzékenyen tart egyensúlyt jogok és kötelezettségek között Öntudatosan végzi munkáját. Rendelkezik ismeretekkel a várható munkahelyi balesetek bekövetkezéskori teendőiről. Munkahelyi baleset esetén be tud avatkozni. Empátiával siet segítségnyújtásra. Higgadtan végiggondolja, mely beavatkozás a legcélszerűbb.
A tervezett képzés munkaerő-piaci relevanciája
Az elmúlt 3 évben 69 db ilyen képzésre, mintegy 1500 fő beiskolázására volt igény országosan a közfoglalkoztató munkáltatók részéről várható további ilyen típusú képzési igény. Valamennyien közfoglalkoztatásban gyakorolták tovább a képzésen tanultakat. [forrás: FIR (megvalósult képzések); http://nfsz.munka.hu/engine.aspx?page=showcontent&content=afsz_palyazatok_tamop216_15  (megpályázott képzések)] A vízügyi igazgatóságok, vízgazdálkodási társulatok országszerte felügyelik természetes és mesterséges vizeinket, az aszály sújtotta területeket mentesítik, a lakosság biztonságát óvják-védik, amihez nemcsak az ár- és belvizes, aszályos időszakokban van szükség nagy számú, hozzáértő szakemberre, hanem egész évben. Ez a képzés azokat a tanulási nehézségekkel küzdőket, halmozottan hátrányos helyzetű, iskolai végzettséggel nem rendelkezőket célozza, akik a gátőrök felügyelete alatt biztosítani tudják a megszerzett kompetenciák birtokában a nemcsak a szigorúan vett lakókörnyezetükben elhelyezkedő árterületek lakosainak egész éves biztonságát és nyugalmát, hanem
bárhol az országban képesek vízügyi védekezésre. Gondoljunk a menetrendszerűen érkező nagy árvizekre, amikor is ugyan széles társadalmi összefogással civilek is szép számmal éjjel-nappal helyt álltak a gátakon, ám ilyen esetekben, mint tudjuk: átvezénylésre kerülnek a kevésbé csapadékos vidékekről a szakemberek oda, ahol szükség van rájuk. Csak legyenek megfelelő számban, akik ugyanazt értik egy-egy utasításon. Ennek a közös társadalmi-gazdasági célnak az elérésben kíván segítséget nyújtani ez a program.
11. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉT IGAZOLÓ DOKUMENTUM KIADÁSÁNAK
FELTÉTELEI
1. a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának hetven százalékán való részvétel, és
2. a szakmai záró beszámoló sikeres teljesítés

A Gát- és csatornaőr segéd – Vízügyi fenntartó gépkezelő tanfolyam szakmai és programkövetelménye bejegyzés először a Ioszia jelent meg.